kaartje diepenveen

Onder hoogspanning

 

 

 

 

 

4 maart
 
Beste Fractievoorzitters van de Gemeenteraad van Deventer,
 
U als gemeenteraad van Deventer heeft al een mooie stap gezet door akkoord te geven voor de start van het basisontwerp van Tennet voor de verkabeling van de hoogspanning in Deventer en Diepenveen.
Om ons heen zien we dat steeds meer gemeenten overgaan tot verkabeling van de hoogspanning nabij woningen. 
Hierin is dus een algemene trend te herkennen in de behoeftes van bewoners en gemeenten.
 
Raalte is al gestart met verkabeling van de hoogspanning door de woonwijken van Raalte.
Zutphen gaat de hoogspanning ook verkabelen door de woonwijken (https://zutphen.nl/projecten/verkabelen
Apeldoorn heeft ook aangegeven het heel belangrijk te vinden dat inwoners zich veilig voelen, een gezond woonklimaat hebben en geld beschikbaar te stellen hiervoor om te zorgen dat de hoogspanning niet meer bovengronds door de wijk de Maten loopt.
 
Ik hoop dat u als gemeenteraad deze verstandige stap volgt net als de gemeentes rondom Deventer waar deze stappen al zijn of worden gezet.
Ondanks dat dit niet iets is van bouw of financiering van een schouwburg, burgerweeshuis of Scheg, levert bovenstaande stap wel iets heel belangrijks op voor een grote groep burgers / aanwonenden van de hoogspanning.
Zij gaan er qua veiligheidsgevoel, gezondheid flink op vooruit!  Dit is niet in geld uit te drukken...!
 
We hopen dat u tot een verstandige en goede keuze tot verkabeling kunt komen en wij zien uit naar uw positieve stap tot verkabeling van de hoogspanning in Deventer en Diepenveen.
 
Zou u deze mail willen doorsturen naar de (gemeenteraad) leden binnen uw partij!
 
 
29 februari
 
 
Uit Raadsstukken blijkt dat het proces van het Basisontwerp is gestart en circa 2,5 jaar zal duren. De uitvoering kost vervolgens nog 3 tot 4 jaar.
 
 
7 oktober
 
Zoals al te lezen was in het artikel dat ik jullie op 10 augustus toestuurde, zijn we gelukkig een stap verder richting verkabeling. Dat gaat nog wel een paar jaar duren maar de planvorming komt nu op gang. Dat betekent niet dat we achterover kunnen leunen en daarom hadden we deze week enkele Raadsleden uitgenodigd voor een informeel overleg. Dat bleek plezierig en nuttig. We kregen o.a. het advies om actief te blijven richting gemeente en dat zijn we dan ook zeker van plan. 
Aan jullie het verzoek om zo mogelijk daarbij te helpen, bijvoorbeeld door Raadsleden te benaderen.
 
 
10 augustus
 
 
 
14 mei
 
 
 
20 april
 
Gisteravond heeft het college van B&W uitstel van het kabelproject doorgedrukt.

In een hectische raadsvergadering werd, op initiatief van de PvdA, een voorstel aangenomen om eerst nóg een keer alle voors, tegens en kosten op een rij te zetten. Dit is in 2022 ook al gedaan!!

Vorig jaar was er unaniem steun. Voornamelijk met als argument de fors gestegen kosten, lijken ook alle andere afspraken van toen nu niets meer waard te zijn. Een en ander betekent dat de deadline van Tennet niet gehaald zal worden.

Na schorsing werd een motie van wantrouwen ingediend op het door B&W gevolgde proces. Deze motie heeft het niet gehaald. 

Kortom: 
  • Geen instemming op de alleszins redelijke voorstellen die door 3 raadspartijen (GL, VVD en Deventer Belang) waren ingediend en door de overige oppositiepartijen werden ondersteund.
  • Er was geen wil, dus ook geen weg. Bij B&W ontbreken helaas een luisterend oor en echte oplossingsbereidheid.
  • Heel veel onduidelijkheid tot gevolg.
Meestal betekent uitstel de aanzet tot afstel. Volgens ons zal nog blijken dat dit besluit tot veel hogere kosten gaat leiden. Helaas heeft Deventer daar al tal van voorbeelden van. 

Wij blijven ondertussen de ontwikkelingen of het gebrek daaraan scherp in de gaten houden en brengen jullie zo nodig op de hoogte.
 
 
6 april
 
Een ruime meerderheid van de Raad bleek gisteravond nog steeds voor voortzetting van het verkabelingsproces. Op 19 april is de definitieve stemming.
 
 
3 april
 
Ter informatie

De Raad overlegt binnenkort weer en lijkt nog steeds voor verkabeling.
 
 
25 maart
 
De agenda van de gemeenteraad a.s. woensdag is iets gewijzigd. Het onderwerp verkabeling zal behandeld worden om 20 uur en netbeheerder TenneT zal ook aanwezig zijn. Dat lijkt goed nieuws.
Er is in de IJsselzaal plaats voor maximaal 50 toehoorders.
 
24 maart
 
Woensdag a.s. krijgen we gelegenheid om in de Raadzaal van het Stadhuis in te spreken over de verkabeling. Het lijkt erop dat B&W wil stoppen met het verkabelproject dus is het van groot belang dat we ons standpunt nog eens uiteen zetten voor de Raad.
We nodigen jullie uit aanwezig te zijn en steun te betuigen aan het project! Het tijdstip is 21.55 uur. https://deventer.raadsinformatie.nl/document/12529818/1 
 
 
12 februari
 
Hierbij de reactie van het College op de vragen van GroenLinks en de VVD: Antwoordbrief vragen ex art 46 RvO (notubiz.nl) 
Onze kritiek blijft vooral dat er geen rekening wordt gehouden met de inkomsten door het vrijkomen van bouwkavels (zoals aan de Nieuwe Aanleg). En hoe meer uitstel hoe hoger de kosten.
 
1 februari
 
Vandaag hebben we een brief aan de Gemeenteraad gestuurd.
 
 
19 januari

Bericht van de gemeente

Reactie 1: Die 30% spreiding vanuit de haalbaarheidsstudies heeft betrekking op de totaalkosten en niet specifiek op de BO-fase waar nu offertes voor zijn ontvangen. Zover ik weet is er geen juridische grondslag waarmee Tennet gehouden is om offertes binnen een bepaalde kostenbandbreedte aan te bieden. Uiteindelijk zal afgerekend worden op werkelijk gemaakte kosten.

Reactie 2: Provinciale Staten heeft op 21 januari 2020 besloten een bijdrage van €1.250.000 voor het verkabelingstraject in Deventer te leveren in de vorm van een subsidie. Deze bijdrage heeft betrekking op de uitvoering en niet op de voorbereidende fases. Uit navraag bij de provincie blijkt dat zij ook voor het traject in Raalte en Almelo (die verder in het proces zijn) niet hebben bijgedragen aan de voorbereidende fases.

 

 
12 januari 2023
 
Hierbij een update van de Gemeente.
"Ik kan melden dat we, in tegenstelling tot eerdere berichten, toch offertes hebben ontvangen voor de volgende fase in het verkabelingstraject (de basisontwerpen). De kosten vallen echter fors hoger uit dan eerder door Tennet als indicatie aangegeven. Daarover is recent een raadsmededeling naar de raad gegaan. Het is nu aan de raad om te bepalen of zij hiervoor extra middelen wil vrijmaken. De raadsmededeling is te vinden via de link:"
 
 
31 oktober
 
Meer informatie van de gemeente:

Er is de afgelopen periode meerdere keren contact geweest met Tennet. Op basis van die informatie is recent een nieuwe raadmededeling naar de raad gegaan. Die is te lezen via de link: 2022-10-13+827+Raadsmededeling+Voortgang+verkabelingsdossier+hoogspanningsleidingen (raadsinformatie.nl)

 

28 september
 
Meer informatie van de gemeente:
"Het is momenteel erg lastig concreetheid te krijgen van Tennet. We hebben de afgelopen weken meerdere keren contact gehad met Tennet over de BO (basisontwerp) fase. Na het eerdere bericht dat Tennet geen offerte kon uitbrengen, is nu wel intern bij Tennet ons offerteverzoek uitgezet. Wanneer we die offerte ontvangen horen we nog. Relevant is natuurlijk welke kosten uit die offerte naar voren komen en of de vrijgegeven middelen nog toereikend zijn. Tennet heeft verder aangegeven er naar te streven de BO fase in 2023 op te starten. Dit onder het voorbehoud van beschikbare capaciteit. Helaas kan ik het voor jullie momenteel niet concreter maken."
 

28 juli

Van onze gemeentelijke contactpersoon kreeg ik onderstaande update.
"Ik heb nog geen definitief uitsluitsel gekregen van Tennet wat hun herprioritering betekent voor het Deventer verkabelproces. Mijn contactpersoon is daarvoor ook afhankelijk van andere collega’s binnen Tennet, maar zit er wel achteraan om ons duidelijkheid te kunnen verschaffen. Ik zou ook nog de raadsmededeling van mei 2022 delen. Die tref je aan via de link: Raadsmededeling Verkabeling Deventer uitstel vervolgproces Gemeente Deventer (raadsinformatie.nl) "
 

18 mei

Vanuit de gemeente kreeg ik onderstaand bericht.
Geen goed nieuws maar dat het lang zou gaan duren hadden we natuurlijk wel verwacht.
 
"Tennet heeft te kennen gegeven dit jaar nog niet met de basisontwerpen voor Deventer te kunnen starten. Dit heeft te maken met hun proces van herprioritering i.r.t. energietransitie/verzwaringen waarbij ook de verkabelingsprojecten worden betrokken. Zij willen daarom ook nog geen formele offerte uitbrengen. Vanuit andere gemeenten ontvang ik gelijkluidende signalen. In juli van dit jaar verwacht Tennet meer helderheid te kunnen verschaffen over de planning. 
Er wordt gewerkt aan een raadsmededeling. Als die beschikbaar is deel ik die met jullie."

10 maart

Dat is weer een stap vooruit
 

4 maart

Van onze contactpersoon bij de gemeente ontvingen we het volgende positieve bericht:
 
"Ter info even een terugkoppeling van de oordeel vormende raadstafel gisteravond. 
Onderstaand voorstel bleek unaniem gedragen te zijn door de verschillende fracties en het onderwerp zal voor de raadsvergadering van volgende week woensdag als hamerstuk geagendeerd worden. Dat is daarmee een formaliteit. 
Na volgende week zal dus de volgende stap gezet worden door de raad met het besluit om de basisontwerpen te laten uitwerken. Over de planning zullen we in contact treden met Tennet." 

10 februari

Gisteravond mochten we onze argumenten nog een keer presenteren voor de gemeenteraad en die draaiden natuurlijk vooral om: het welzijn van ruim 1000 burgers en opbrengsten die bij slim beleid hoger zullen zijn dan de kosten. We hadden met de werkgroep de belangrijkste argumenten nog eens doorgenomen en Nils Nijenhuis bracht ze prima onder woorden.
De reacties uit de raad waren eerder geïnteresseerd dan kritisch en het lijkt erop dat op 9 maart besloten gaat worden dat het tijd wordt voor de volgende stap, het basisontwerp.
 
Verzwaring stroomnet
 

24 januari

We hadden afgelopen vrijdag overleg met enkele ambtenaren en mijn inleiding was als volgt: 
 
We zijn als werkgroep deze maand precies vijf jaar actief bezig met de verkabeling in Diepenveen en  blij met de aandacht die het onderwerp de laatste tijd krijgt op het stadhuis.
Eén van onze activiteiten was, naast het informeren van 80 huishoudens, het ontwikkelen van een landelijk netwerk voor actiegroepen die zich inzetten voor verkabeling in hun gemeente. 
We hebben het vandaag vooral over kosten en baten maar voor de ruim duizend belanghebbenden in deze gemeente geldt met name dat ze zich zorgen maken over hun welzijn.
Tot slot: we willen beslist niet nog vijf jaar wachten tot de uitvoering!
 
Onze insteek was vrijdag om te laten zien dat het vrijkomen van kavels na verkabeling minstens drie miljoen kan opleveren. Het resultaat van het overleg was teleurstellend aangezien onze gesprekspartners hun best deden om de opbrengsten lager en de kosten hoger voor te stellen. Bijvoorbeeld door de kosten van het bouwrijp maken hoog op te voeren, door vrijkomende bouwlocaties te reserveren voor sociale woningbouw of aan te wijzen als groene zone.
We hebben vandaag de Raad onze onvrede over deze gang van zaken gemeld en blijven de ontwikkelingen nauwlettend volgen. In ieder geval is duidelijk dat ambtenaren en politiek bekend zijn met onze zorgen en dat kan geen kwaad met de verkiezingen in aantocht.
 

1 januari 2022

Samen met de werkgroep Deventer hebben we een doorrekening gemaakt van de baten die verkabeling van beide tracés opleveren. We hadden dat al ingeschat en nu blijkt dat de gemeente geen argument meer heeft om langer te wachten want de opbrengsten, met name door verkoop van vrijkomende kavels, zijn hoger dan de kosten.
Op 21 januari gaan we dat op het stadhuis bespreken en we gaan ervan uit dat de Raad vervolgens besluit om opdracht te geven voor de planvorming voor de uitvoering, het basisontwerp.

Met de beste wensen voor 2022

 

NB: de nieuwsbrieven van 2017 t/m 2021 staan hieronder 

 
3 maart 2021
Er is goed nieuws over de bewonersactie voor verkabeling in de wijken Blauwenoord, Snippeling, Groot Douwel en Fetlaer.
Ze hebben een mooie flyer gemaakt en al ruim 160 handtekeningen opgehaald. De volgende stap is dat zij ook de gemeenteraad benaderen.
Zo kunnen we elkaar mooi versterken!
 
4 maart
Op mijn vraag aan de gemeente over het onderzoek van TenneT kreeg ik het volgende antwoord: "Ja het onderzoek loopt. Tennet heeft hiervoor Movares ingeschakeld. Er staat max. 9 maand voor, maar de verwachting is dat we voor de zomer de definitieve haalbaarheidsstudie binnen hebben."
 
11 maart
Hierbij een bericht uit Raalte waar ze al wat verder zijn in het proces. Het lijkt daar de goede kant uit te gaan maar nog te vroeg om te juichen.

"In Raalte is het nu zover dat er een basisontwerp ligt uitgewerkt door Tennet. De gemeente heeft nu een betere indicatie van de kosten. We weten dat er momenteel ambtelijk wordt gewerkt aan een advies aan het college/raad. Vooralsnog gaan we er vanuit dat die instemmen en dat er daarmee geld in de begroting zit en er een definitieve ja is maar die is er pas na besluitvorming. Best spannend en cruciaal moment dus aanbeland hier."
 
17 mei
We hadden vanmorgen Zoom overleg met twee ambtenaren van de gemeente die ons hebben bijgepraat over de stand van zaken m.b.t. de verkabeling van de twee tracés N348 en Diepenveen.
 
De eerste onderzoeken zijn en worden uitgevoerd door TenneT dus dat staat op de rails en de verwachting is dat dit najaar voldoende bekend is over de mogelijkheden en de kans dat er daadwerkelijk verkabeld gaat worden. 
 
Veel meer is er dus nog niet bekend maar we zijn blij met het initiatief vanuit de gemeente om ons regelmatig te gaan informeren over de ontwikkelingen. In het najaar organiseren we samen met de gemeente een informatiemarkt.
 
21 mei
Deze raadsmededeling kregen we vanmiddag.
 
 
17 september
Vanmorgen ben ik telefonisch bijgepraat door de verantwoordelijke ambtenaren over de stand van zaken.
De haalbaarheidsstudie van TenneT voor de verkabeling van het tracé Diepenveen is af en wordt volgende week in het College besproken. Er is sprake van twee verschillende opties voor het tracé in Diepenveen. Vervolgens komt het in november in de Raad. Dan wordt besloten of het basisontwerp gemaakt zal worden en daarna komt pas aan de orde of de verkabeling daadwerkelijk uitgevoerd kan gaan worden. Inclusief verkabelen wordt nu een doorlooptijd verwacht van vijf jaar en een kostenpost van ruim 25 miljoen voor beide tracés in de gemeente Deventer. Waarvan 80% voor TenneT en 10% voor de Provincie en voor Deventer.
Het besluit van het College volgende week krijgen we nog toegestuurd.
Verzoek: als jullie contacten hebben in het College en/of de Raad dan kan het vast geen kwaad om een aanmoediging te sturen voor stappen in de goede richting!
 
 
1 oktober

Onze contactpersoon bij de gemeente stuurde bovenstaande link naar de onderzoeksresultaten inzake de verkabeling in Diepenveen. Dit is het stuk op basis waarvan de Raad volgende maand gaat beslissen of geld vrijgemaakt gaat worden voor de verkabeling!
Bovendien was er de aankondiging bij dat op 26 oktober op het Stadhuis een informatiebijeenkomst zal zijn waar TenneT, GGD en de gemeente een toelichting zullen geven. De gemeente stuurt de uitnodiging naar alle aanwonenden van de tracés.
Wij werken ondertussen aan een document waarin de belangrijkste argumenten nog eens op een rijtje gezet worden en dat hopen we volgende week af te ronden. Daarmee kunnen jullie o.a. raadsleden benaderen om ze te overtuigen van de noodzaak.
Eerder in het nieuws
Ontwikkeling Raalte
 
 
IMG_5509.png
 
 
7 oktober
De avond op 26 oktober op het Stadhuis wordt een inloop bijeenkomst die tussen 19.30 en 21 uur gelegenheid biedt om in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van de gemeente, TenneT en de GGD. De gemeente stuurt een uitnodiging aan alle aanwonenden van de twee tracés.

Hierbij in de bijlage onze argumenten nogmaals op een rijtje met het verzoek om dat document te ondertekenen en bij mij in de bus te stoppen vóór 26 oktober. We zijn van plan om die handtekeningen tijdens de inloopavond aan de wethouder te overhandigen.
 
Raalte gaat het gewoon doen

Colmschate leeft onder hoogspanning: ‘Mensen maken zich zorgen, hoelang is dat nog nodig?’
https://www.destentor.nl/deventer/colmschate-leeft-onder-hoogspanning-mensen-maken-zich-zorgen-hoelang-is-dat-nog-nodig~acccedb6
 
 
13 oktober
 
Zojuist viel bij ons de uitnodiging van de gemeente voor de inloopavond op 26 oktober in de bus. Laat maar even weten als je geen brief ontvangen hebt.
 
Velen hebben hun handtekening afgeleverd op Oranjelaan 82. Dank daarvoor. Als dat nog niet gelukt was dan graag voor 26 oktober.
 
 
Media aandacht
 
 
Op onderstaande site is op te zoeken hoe breed de magneetveldzone in Diepenveen is. Dat blijkt 2 x 75 meter te zijn.
 
 Schermafbeelding_2021-10-09_om_12.44.15.jpeg
 
27 oktober

Het was een zeer goed bezochte inloopavond waar je bij medewerkers van de gemeente, TenneT en de GGD informatie kon halen. Het belangrijkste nieuws voor mij was dat het in de Raad ’nog geen gelopen race is’ wat betekent dat we ons nog flink moeten inzetten voordat daar op 10 november de begroting behandeld wordt.
Hierbij dan ook de oproep aan allen om iedereen die je kent in de Raad (nogmaals) te benaderen over de noodzaak om nu de volgende stap te zetten. Want wat ik gisteravond ook hoorde is dat TenneT Deventer nu nog in de planning kan zetten maar dat de vertraging weleens heel lang kan gaan duren als dat niet gebeurt. Zie ook onderstaande link naar het NRC artikel en RTV Oost.
 
 
 
 
3 november
Vanavond heeft Nils Nijenhuis namens ons allen de gemeenteraad toegesproken en hij was zeer overtuigend. Het lijkt erop dat de Raad de goede kant op beweegt maar we moeten niet te vroeg juichen. Want de kans bestaat dat het niet snel genoeg gaat waardoor grote vertraging kan ontstaan. Het blijft dus belangrijk om de Raad onder druk te houden.
 
 
10 november
We hebben de afgelopen weken bij politiek Deventer keihard gelobbyd voor verkabeling.
Onze argumenten waren en blijven de zorgen die ruim duizend burgers zich maken over hun gezondheid en het argument dat verkabeling behalve kosten ook opbrengsten oplevert. De verkoop van extra woonpercelen en snippergroen en de hogere belasting opbrengsten omdat huizen langs de tracés meer waard worden. Onze inschatting is dat de gemeente er zelfs positief uitkomt.

Dat gelobby was nu nodig omdat de Raad vandaag ging beslissen over het reserveren van geld voor de planontwikkeling. Een meerderheid van de Raad heeft bijgaand amendement ingediend om een reservering voor het basisontwerp in de begroting op te nemen. Dit is geen stemadvies ;-)

 
 
11 november
De Raad heeft gisteren de verkabeling besproken en het amendement is aangenomen. Maar dat is helaas minder goed nieuws dan het lijkt want er komt eerst een “zorgvuldig vervolgproces” (dat waarschijnlijk tot na de verkiezingen duurt). Dat laatste is mijn eigen conclusie. 
In de afgelopen vier jaar is bij de Raad weliswaar het besef ontstaan dat verkabeling wellicht een optie is maar is nog steeds niet zorgvuldig onderzocht wat de baten zijn. Dat hebben wij wel gedaan en daaruit blijkt zonneklaar dat er wel degelijk aanzienlijke inkomsten kunnen zijn.
Het gebrek aan slagvaardigheid van de gemeente kan ertoe leiden dat de vertraging sterk oploopt omdat de agenda van TenneT snel volloopt. Deventer mag dan achteraan de rij aansluiten.
 
Citaat uit het amendement
"Indieners van het amendement willen begin '22 een zorgvuldig vervolgproces inrichten waarin de raad nader met elkaar spreekt over de kosten/baten, de inrichtingsalternatieven en de wensen van stakeholders alvorens de opdracht wordt gegeven voor het uitwerken van de basisontwerpen voor beide tracés. Indien wordt besloten tot het opstellen van een basisontwerp wordt immers ook de intentie uitgesproken om daadwerkelijk tot verkabelen over te gaan. Voor het maken van een basisontwerp geldt, blijkens de raadsmededeling, voor Deventer, een decentrale bijdrage van 260.000 euro. Na behandeling in de raad kan dit worden vrijgegeven en kan het vervolgproces worden gestart."
 
 
 
19 november
Hierbij informatie van de gemeente.
"Op 10 november heeft de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen om als raad in het begin van 2022 met elkaar te spreken over de kosten en opbrengsten van het verkabelen van de hoogspanningsleidingen. De gemeenteraad zal dan de keuze maken en besluiten of het geld, dat nu gereserveerd is bij de begrotingsbehandeling, beschikbaar komt voor het laten opstellen van de basisontwerpen.
Op www.deventer.nl/verkabelen kunt u het overzicht van alle vragen en antwoorden vinden. Op deze pagina kunt u ook terecht voor informatie over de verdere ontwikkelingen rondom de verkabeling.”
 
 
21 november
Omdat College en Raad vooral geïnteresseerd lijken in kosten en opbrengsten van de verkabeling zijn we daar als werkgoep diep ingedoken. Naast hogere belastingopbrengsten als de huizen meer waard worden en de verkoop van snippergroen zet het vrijkomen van bouwkavels op korte termijn de meeste zoden aan de dijk. We hebben zorgvuldig onderzoek gedaan en wat blijkt: de verkabeling levert meer op dan hij kost!
We sturen onze berekeningen natuurlijk aan het gemeentebestuur met het dringende verzoek om met spoed opdracht te geven voor het basisontwerp gevolgd door de feitelijke opdracht voor verkabeling.
 
Inzet GroenLinks
 
 
26 november
We hebben vandaag van de gemeente de uitnodiging gekregen om in december samen te onderzoeken hoe het zit met de kosten en de baten van de verkabeling. En verder kregen we onderstaand bericht.
 
 
"De gemeente en TenneT organiseerden op 26 oktober van 19.30 tot 21.00 uur een inloopavond over de haalbaarheidsstudie naar het onder de grond brengen (verkabelen) van de bestaande hoogspanningskabels in Diepenveen/Platvoet en bij de N348/De Snipperling. In de centrale hal van het stadhuis stonden informatieborden over onder andere de voorkeursalternatieven voor de tracés door Diepenveen/Platvoet en langs de N348/De Snipperling. Er waren informatieve films te zien en medewerkers van gemeente en TenneT gaven toelichting en antwoord op vragen.
Ook konden belangstellenden die avond een reactieformulier invullen en nog onbeantwoorde vragen stellen. Daar heeft u gebruik van gemaakt, waarvoor hartelijk dank.

Op 10 november heeft de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen om als raad in het begin van 2022 met elkaar te spreken over de kosten en opbrengsten van het verkabelen van de hoogspanningsleidingen. De gemeenteraad zal dan de keuze maken en besluiten of het geld, dat nu gereserveerd is bij de begrotingsbehandeling, beschikbaar komt voor het laten opstellen van de basisontwerpen.
Op www.deventer.nl/verkabelen kunt u het overzicht van alle vragen en antwoorden vinden. Op deze pagina kunt u ook terecht voor informatie over de verdere ontwikkelingen rondom de verkabeling."
 
Raalte stap verder
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IMG_4977.png
 
 

 

25 maart 2017

Vrijdag hadden Henk, Niek en Pieter een nuttig en plezierig overleg met wethouder Rorink en twee ambtenaren. We hebben uitgelegd wat belangrijk is voor de bijna zestig gezinnen die we als werkgroep vertegenwoordigen. Dat het gaat over rechtsongelijkheid, gezondheid, de waarde van onze huizen en het beeldbepalende karakter van de hoogspanningslijnen en masten.

We hebben benadrukt dat het initiatief is uitgegaan van het ministerie van EZ en dat de wetswijziging die daar voorbereid wordt, bedoeld is om woningeigenaren van huizen die voor 2005 gebouwd zijn gelijke rechten te geven als mensen die in huizen wonen van na 2005.Het gezondheidsargument gaat niet zozeer over de vraag of wonen bij de hoogspanning ongezond is (dat is niet bewezen) maar of potentiële huizenkopersdenkendat het ongezond is. In hoeverre de huizenprijzen negatief beïnvloed worden, is moeilijk aan te tonen. Daarover hebben we dan ook geen discussie gehad.

We hebben er sterk op aangedrongen dat de gemeente voor alle duidelijkheid onderzoek laat doen naar de kosten van de verkabeling in Diepenveen en erop gewezen dat de provincie volgens het ministerie ook zou mogen meebetalen. De wethouder begon zelf over een kansrijke financierings-mogelijkheid. Hij zei bovendien dat onze argumenten wat hem betreft niet ter discussie staan.

De heren hebben toegezegd om met een stappenplan en tijdpad te komen en verder onderzoek te doen naar de (on)mogelijkheden en eventuele alternatieven. Bij dat laatste kunnen wij ons weinig voorstellen want dat gaat bijvoorbeeld over het anders aan de masten ophangen van de kabels.

De wethouder stelde voor om over een half jaar weer een overleg te beleggen om de stand van zaken te bespreken. Met de ambtenaren gaan we vaker praten. Zodra het stappenplan met tijdpad klaar is, krijgen jullie het toegestuurd. Maandag komt er waarschijnlijk weer een stukje in de Stentor.

Hartelijke groet,

De werkgroep Verkabeling Diepenveen

PS: we hebben inmiddels o.a. contact gehad met het ministerie van EZ, netbeheerder TenneT, de GGD, Provincie Overijssel, Gemeenteraad en het College van B&W.

 

15 april

Er is veel gebeurd sinds onze vorige nieuwsbrief. Mede dankzij jullie financiële bijdragen hebben we een website kunnen maken die we regelmatig zullen voorzien van nieuwe informatie. Van de gemeente kregen we bijgaande brief waaruit we opmaken dat onze wensen serieuze aandacht krijgen. Er wordt bij het ministerie van EZ en netbeheerder TenneT nagevraagd wat de stand van zaken is m.b.t. de wetswijziging. Bij de gemeente is men natuurlijk met name benieuwd hoeveel haar eigen bijdrage moet gaan worden. Er is nog geen offerte gevraagd bij TenneT. Naar verwachting wordt in mei meer bekend over die wetswijziging dus dan sturen we weer een brief. Maar er bestaat een kans dat deze wet pas behandeld wordt als er een nieuwe regering is. Dus …...

Met vriendelijke groet,
Werkgroep Verkabeling Diepenveen


P2240021
img896

 

27 mei
Van Marcel Udink, de ambtenaar die voor ons in de weer is om dingen uit te zoeken, kregen we onderstaande informatie over zijn activiteiten. Er wordt dus aan gewerkt.

We hebben inmiddels een kennismakingsgesprek gehad met het ministerie van Economische Zaken. Ook heb ik contact gezocht met de andere gemeenten in Overijssel waar verkabeling zou kunnen spelen (Raalte en Almelo), om te vernemen hoe het bij hun staat met dit dossier. In Almelo speelt ook uitkoop, dat loopt daar inmiddels. Qua verkabelen is de SvZ bij die gemeenten vergelijkbaar met Deventer.Nog geen definitieve verkabelingsplannen of haalbaarheidstudie laten uitvoeren. Budgettair liggen ook bij die gemeenten flinke uitdagingen.
Van het ministerie hebben wel bevestigd gekregen dat, zoals verwacht, het nieuwe wetsvoorstel controversieel is verklaard en daardoor is nog niet bekend wanneer het van kracht wordt. Dat wordt pas bekend als een nieuwe regering is geformeerd.
Verder zijn de criteria voor welke lijnen in aanmerkingen komen voor verkabelen iets aangepast in het wetsvoorstel. Ik moet nog nagaan welke effecten dat voor de lijnen in Deventer heeft.
Wel goed om van het ministerie te vernemen dat het verkabelingsprogramma niet budget gestuurd is, maar bekostigd wordt via nettarieven en bijdrage decentrale overheden.
Mocht ons bestuur willen besluiten tot verkabelen, dan is dit dus niet afhankelijk van een (te beperkt) budget van het rijk of netbeheerder. Wat anders van invloed zou kunnen zijn op de planning van het vraagstuk.
Verder heb ik inmiddels ook contacten met Tennet gehad en de vraagpunten voorgelegd zoals ook in ons gesprek besproken. Dit zijn technische vragen over alternatieven voor en effecten van verkabelen. Zij hebben die vragen intern bij verschillende collega’s uitgezet en ik verwacht binnenkort tot een gesprek te komen. Ik hoop je hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.

Bericht uit de Gemeenteraad
https://deventer.groenlinks.nl/nieuws/hoogspanning-deventer

 

20 juli
Van een ambtenaar die voor ons in de weer is om dingen uit te zoeken, kregen we het bericht dat er gesprekken gevoerd zijn met netbeheerder TenneT en het ministerie van EZ.
Op basis daarvan wordt vervolgens een voorstel gemaakt waar wethouder Roronk mee verder kan. Maar nu even niet want het is vakantietijd.
Ook jullie een goede vakantie gewenst.
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Verkabeling Diepenveen

Schermafbeelding 2017 10 23 om 10.33.29

18 oktober

We hebben een brief gekregen van de gemeente.
De reactie van de werkgroep staat eronder.
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Verkabeling Diepenveen

Schermafbeelding 2017 10 17 om 14.08.18 Onze reactie
Om de volgende redenenvinden we de inhoud teleurstellend en we hebben dat aan de betrokken ambtenaar en wethouder laten weten:
- Omdat we niets zien in alternatieven voor verkabeling die betekenen dat de kabels bovengronds blijven. Dat verhelpt immers de belangrijkste problemen niet!
- Omdat vertraging in de aanvraag betekent dat we de kans lopen dat het budget van het Rijk op is tegen de tijd dat de aanvraag van Deventer verzonden wordt.
- Dat het prijzenswaardig is dat de gemeente ook aan inwoners denkt die verder van de kabels af wonen maar dat dat geen invloed mag hebben op de voortvarendheid waarmee de door het ministerie en Tennet geselecteerde tracé’s worden aangepakt.
- Waarom laat de gemeente geen onderzoek doen naar de kosten van de verkabeling zodat duidelijk wordt wat de financiële consequenties zijn voor Deventer? En wat is de (financiële) rol van de Provincie?

 

25 oktober

https://www.internetconsultatie.nl/amvbverkabeling
Vandaag gevonden op de site van de Rijksoverheid.
Onduidelijk wanneer dit ingaat.
Wel dat de consultatieronde net voorbij is.
We begrijpen hier o.a. uit dat ook de Provincie een verzoek tot verkabeling kan indienen.

 

6 november

Hierbij de reactie op onze brief aan het ministerie van EZ, afdeling Uitkoop en Verkabeling.

Het Besluit verkabeling en verplaatsing van hoogspanningsverbindingen, dat momenteel ter consultatie op internet staat, is een uitwerking van het toekomstige artikel 22a van de Elektriciteitswet 1998. In het wetsvoorstel Voortgang Energie Transitie (VET), dat thans ter goedkeuring bij de Tweede Kamer ligt, is de toevoeging van artikel 22a aan de Elektriciteitswet 1998 opgenomen. Allereerst dient dus het wetsvoorstel VET door de Tweede en Eerste Kamer goedgekeurd te worden. Het is de bedoeling om het Besluit verkabeling en verplaatsing van hoogspanningsverbindingen gelijktijdig met het wetsvoorstel aan de Eerste Kamer aan te bieden.
We hopen dat het Besluit verkabeling en verplaatsing van hoogspanningsverbindingen zomer 2018 van kracht gaat. Maar zoals u uit bovenstaande zult begrijpen, is het nog onzeker of dit ook daadwerkelijk lukt.

Kortom, we zullen geduld moeten hebben, maar er wordt aan gewerkt. We vragen de gemeente Deventer alvast voorbereidend werk te gaan doen zoals het aanvragen van een offerte. Zodat Deventer straks niet achteraan in de rij staat bij de aanvraag van de verkabeling en vergoeding van een belangrijk deel van de kosten.P2240028

15 november

Onderstaande reactie kregen we van de Kinderombudsman. En we kregen ook een brief in handen van het Platform Hoogspanning, een club van 20 gemeenten (waar Deventer overigens nog niet bij zit). De gemeenten willen dat ook de provincies meebetalen en het lijkt erop dat ze op uitstel aansturen.

Het goede nieuws is dat onze oproep voor landelijke samenwerking van actiegroepen begint aan te slaan. We willen voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen de druk verder opvoeren. Zie https://www.onderhoogspanning.nl/nl-onder-hoogspanning

Hartelijk dank voor jullie bericht aan De Kinderombudsman. Daaruit begrijpen wij dat jullie zich zorgen maken over de gevaren voor de volksgezondheid van bovengrondse hoogspanningskabels. Jullie willen dat De Kinderombudsman uitspraak doet ten aanzien van de risico's.Margrite Kalverboer is in de afgelopen maanden al eens eerder benaderd door mensen die zich zorgen maken over gezondheidsklachten van kinderen die mogelijk door (elektromagnetische) straling veroorzaakt worden. In haar reactie heeft zij aangegeven te constateren dat er een maatschappelijke en wetenschappelijke discussie gaande is over dit onderwerp, en dat zij het niet als haar taak ziet zich op dit moment in deze discussie te mengen. We blijven de discussie natuurlijk wel volgen en zijn altijd geïnteresseerd in nieuwe informatie en inzichten. Onze dank dan ook voor het sturen van informatie omtrent dit punt.

PS:
Actieve groep in Raalte
http://www.kabelvrijraalte.nl

Stap vooruit in Veenendaal http://www.hoogspan.nl/index.php/nieuws/128-gemeenteraad-veenendaal-besluit-tot-haalbaarheidsstudie-verkabeling-hoogspanningsmasten

 

4 december

Van een actieve actiegroep elders uit het land kregen we onderstaande informatie. Geen idee wat het voor ons in Diepenveen gaat betekenen maar daarover zullen we onze contacten bij het ministerie en bij Tennet in januari dan weer aan de tand voelen.

Mooie feestdagen gewenst.
Werkgroep Verkabeling Diepenveen

Hierbij geef ik jullie door wat er in de komende tijd aan vergaderingen gepland staan rondom de Wet Voortgang Energietransitie:
15jan2018Plenaire vergadering: Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet
(voortgang energietransitie) (34627)Plenair debat

18 jan 2018 Energie
Algemeen overleg https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail-aanhangig?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel%3A34627
En verder op de website van het landelijk Platform Hoogspanning gelezen dat er onlangs een consulatie is geweest over de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) bij artikel 22a van wetsvoorstel Voortgang Energietransitie:
http://www.platformhoogspanning.nl/928062.aspx?t=Consultatiereactie+Platform+Hoogspanning
Hierin is geregeld dat de bijdrage van Gemeenten maximaal €975.000 is per kilometer.

En dit ging eraan vooraf

KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie). De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust. En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

Wassenaar, 8 december 2016

Willem-Alexander

 

26 januari

We gaan een spannende week tegemoet met het einddebat over de elektriciteitswet in de Tweede Kamer en ons overleg op het stadhuis met de verantwoordelijke wethouder Frits Rorink. Meer nieuws volgt daarna.

1 februari

De Tweede Kamer heeft deze week gesproken en wij hebben vandaag met wethouder Rorink gesproken (zie onder).

Kort om de bocht: positief nieuws. Want de Kamer heeft besloten dat de netbeheerder de verkabeling mag doorberekenen en dat een gemeente als Deventer max. 20% hoeft bij te dragen. Bovendien wordt van de Provincies een bijdrage verwacht. Voor wethouder Rorink was dat reden genoeg om (samen met Raalte en Almelo) in gesprek te gaan met de Provincie.

Uiteraard betekent dit alles niet dat we binnenkort graafmachines mogen verwachten maar wel dat verkabeling in Diepenveen een stap dichterbij is gekomen. We houden jullie op de hoogte.

Met vriendelijke groet,
Werkgroep Verkabeling Diepenveen

VET

De wet VET en de twee moties zijn met ruime meerderheid aangenomen in de Tweede Kamer! Daarmee wordt het voor veel Gemeenten haalbaar om te gaan verkabelen.

Ook de Provincie zal een rol gaan krijgen, is de verwachting en in een Algemene maatregel van Bestuur zal de bijdrage voor Gemeenten worden gemaximeerd. Volgende stappen:
1) Eerste Kamer
2) Nieuw Gemeente College akkoord na de verkiezingen in maart. (Vragen om verkabeling op te nemen in het programma deze vier jaar)
3) Stemming Gemeenteraad over bijdrage verkabeling

 

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTE DEVENTER EN DE WERKGROEP VERKABELING DIEPENVEEN.

Aanwezig namens de gemeente Deventer. Wethouder Frits Rorink en beleidsambtenaar Marcel Udink.

Aanwezig namens de werkgroep: Pieter Parmentier, Niek de Hoog, Henk Gelderloos.

De wethouder begint met te vertellen dat hij gisteren voor de raadsleden een presentatie heeft gehouden over de energie transitie. Hij is van plan om Deventer voorop te laten lopen, en niet te wachten op“Den Haag”.

In de Tweede Kamer is de Wet omtrent de energietransitie op 30 januari aangenomen. Onderdeel van deze wet betreft de verkabeling van hoogspanningslijnen.

De gemeente Deventer wil aandacht vragen voor een oplossing voor alle Deventenaren die op een of andere wijze geconfronteerd worden met hoogspanningslijnen.

Er wordt daartoe een brief aan de minister gestuurd. Dit is een actie van alleen de gemeente Deventer.

Door de wet op de verkabeling is tevens bepaald, dat ook de provincies een financiële bijdrage zouden moeten leveren. Op 14 februari a.s. heeft de wethouder een afspraak gepland, samen met de gemeenten Raalte en Almelo, met het provinciebestuur. Wij worden op de hoogte gehouden van de resultaten van dit gesprek (Marcel Udink).

Marcel Udink wijst er nog op dat hij ook wil laten bestuderen, of er alternatieven zijn voor verkabelen.Alternarieven komen dan waarschijnlijk geheel voor rekening van de gemeente (voor verkabeling is dit max. 20 %).

Wethouder Rorink meldt dat hij met het probleem van verkabelen nog niet naar BW of de raad is gegaan. Eerst moet er meer duidelijkheid komen over de vaststelling in de Eerste Kamer en de kosten voor Deventer. (doet de provincie mee en voor hoeveel procent?).

Wel zegt hij toe het dossier verkabeling expliciet over te dragen in geval van een andere wethouder na de verkiezingen.

De werkgroep dringt aan op een onderzoek naar de kosten. Immers zonder begroting weet niemand waar het precies om gaat en kun je er niet mee verder naar BW, Raad en Provincie. Haast is geboden, want we moeten niet achteraansluiten als alle gemeenten in actie komen. Marcel meldt dat een onderzoek naar de kosten van verkabeling in Diepenveen ongeveer € 40.000 zal gaan kosten. Goedkeuring van zo'n onderzoek hoeft niet naar de Raad.

Verder dringt de werkgroep aan op prioriteit voor Diepenveen. De problematiek in Diepenveen is aanzienlijk groter dan die bij Blauwenoord en Groot Douwel.

Schermafbeelding 2018 02 24 om 15.17.51

9 februari

We hebben deze week, op aanraden van de wethouder, de politieke partijen in de gemeenteraad onderstaande brief gestuurd. Als jullie dit signaal kunnen versterken, heel graag.

Met vriendelijke groet,
Werkgroep Verkabeling Diepenveen

 

Geachte Raadsleden,

Zoals u wellicht bekend is, wordt het wettelijk mogelijk gemaakt om hoogspanningsleidingen voor aangewezen trajecten onder de grond te brengen; Verkabelen. De Tweede Kamer heeft hiervoor op 31 januari een wet aangenomen. Eén van deze trajecten loopt dwars door de bebouwing van het dorp Diepenveen.

Wij (een bewonersgroep van 60 betrokken huishoudens ) zijn nu in gesprek met wethouder Rorink om te trachten dit te realiseren. Natuurlijk heeft hij hiervoor politiek draagvlak nodig.

Wij willen graag van u weten wat u vindt van het nut en noodzaak van deze wet. En specifiek vragen wij uw mening over de urgentie ten aanzien van het traject door Diepenveen. Tevens willen wij graag van u weten of u bereid bent de financiëlemiddelen hiervoor ter beschikking te stellen.

Voor uw informatie sluiten wij hierbij in het verslag van ons gesprek met wethouder Rorink. Voor meer informatie verwijzen wij naar www.onderhoogspanning.nl

Wij verzoeken u uw reactie te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

6 maart

Vanmorgen kwam van de gemeente Deventer bijgaande informatie.
Het lijkt me goed nieuws dat er samengewerkt wordt in Overijssel en zal worden met het ministerie.

En dat er deze maand al meteen een afspraak komt met het ministerie.

Met vriendelijke groet,
Pieter Parmentier
Werkgroep Verkabeling Diepenveen

"Inderdaad heeft er op 15 februari een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de gedeputeerde en de wethouders van Raalte, Almelo en Deventer. Het eerste gesprek was bedoeld om na te gaan of het onderwerp op de agenda stond bij de provincie en na te gaan of er draagvlak te vinden is bij de provincie om dit als gezamenlijke verantwoordelijkheid te zien en of de gedeputeerde kansen ziet om het onderwerp onder te brengen bij de agenda van de energietransitie.

De voortgang van de wet Vet is besproken. Het Platform hoogspanning (waarin gemeenten zijn vertegenwoordigd en Deventer en Raalte ook bij aangesloten zijn) heeft de laatste tijd gepleit voor verlaging van de decentrale bijdrage. Dit heeft zoals bekend, geleid tot een verlaging (van 25 naar 20%) en 2 aangenomen moties over de kostenverdeling. Besproken is dat Deventer aan het ministerie kenbaar heeft gemaakt dat er binnen de gemeente ook woningen nabij hoogspanningslijnen liggen die niet in aanmerking komen voor verkabelen, omdat deze lijnen niet boven een z.g. bevolkingskern zijn gelegen. Het college van Deventer heeft de minister verzocht om een oplossing voor alle inwoners en daarbij naast verkabelen ook alternatieven te onderzoeken.

Het ministerie EZK werkt aan een pilot voor dit programma. Doel van de pilot is de samenwerking vorm te geven en te onderzoeken welke dwarsverbanden er te leggen zijn met andere ruimtelijke of maatschappelijke opgaven en energietransitie. De intentie is naar elkaar uitgesproken dat de provincie en de 3 gemeenten gezamenlijk gaan meedoen met deze pilot van het ministerie. De provincie geeft aan dat de pilot niet alleen moet gaan over wie betaalt wat maar vooral ook over de inhoud, wat is de onderzoekvraag, welke dwarsverbanden zijn er te leggen en welke effecten zijn er te benoemen. In maart is een eerste afspraak gepland tussen ministerie en gemeenten om over de pilot af te stemmen en tot een onderzoeksvoorstel te komen."

24 april

Vanuit de gemeente kwam het bericht dat er overleg geweest is met het ministerie van EZK. Verwacht wordt dat binnenkort een reactie komt op de vragen die toen zijn gesteld. Daarnaast is het plan besproken om samen met Raalte en Almelo een pilot op te zetten waarbij ook de provincie betrokken zal worden. Wordt vervolgt.

Dank voor jullie reacties op mijn vraag over ziektegevallen in jullie huishouden. Ik wil nogmaals benadrukken dat landelijke onderzoeken tot nu toe geen duidelijke relatie hebben kunnen aantonen tussen gezondheid en hoogspanning.
Volgens netbeheerder TenneT is het mogelijk om de verkabeling zodanig uit te voeren dat het magneetveld bovengronds niet meer meetbaar is. Dus dat willen wij ook.

11 mei

In een wel erg kort stukje werd vandaag in NRC gemeld dat RTL Nieuws liet weten dat het gevaarlijk is om bij ondergrondse hoogspanningskabels te wonen. Ook staat er dat de Gezondheidsraad aanwijzingen heeft dat bovengrondse kabels risico’s opleveren voor de gezondheid. Hierbij mijn brief aan de redactie.

Dit onderwerp verdient naar mijn mening wel wat meer aandacht. Er zijn namelijk belangrijke ontwikkelingen gaande. Overigens niet over de vraag of dat soort straling nou wel of niet ongezond is want daar hebben de onderzoekers nog steeds weinig nieuws over te melden.

Maar wel over de plannen voor de zogenaamde verkabeling, het onder de grond stoppen van kabels die nu nog te dichtbij woningen hangen. Het initiatief daarvoor werd enkele jaren geleden genomen door het ministerie van EZK en kabelbedrijf TenneT. Uitgangspunt is dat in 2005 beleid werd vastgesteld waardoor nieuwe woningen niet te dichtbij de kabels gebouwd mogen worden. Voor oudere woningen geldt dat beleid dus niet, met als gevolg dat er sprake is van rechtsongelijkheid.

Onlangs is een wijziging van de Elektriciteitswet (de wet VET) aangenomen waardoor het mogelijk wordt dat TenneT de verkabeling in haar tarieven doorberekent. Dat maakt de weg vrij om de tracé’s die al geselecteerd zijn te gaan aanpakken. Probleempje is wel dat de gemeenten moeten meebetalen en daar niet happig op zijn. Anderzijds lijkt dat niet onredelijk want er wordt door gemeenten op allerlei manieren aan de verbetering van de leefomgeving gewerkt. En dit is een mooie want het zorgt zowel voor een gezondere omgeving als voor een verbeterd uitzicht wanneer de beeldbepalende masten en kabels verdwijnen.

Een aantal gemeenten treft voorbereidingen om de verkabeling mogelijk te maken. In Overijssel werken enkele steden samen met de Provincie en het Ministerie aan een pilot project. Voor de omwonenden kwam er bovendien goed nieuws van netbeheerder TenneT. Het is mogelijk om de verkabeling zodanig uit te voeren dat het magneetveld bovengronds niet meer meetbaar is.

 

8 juni

Van de hoogspannings werkgroep in Raalte kregen we de brief die zij aan provinciale staten gestuurd hebben. Waaruit maar weer blijkt dat wij zeker niet de enigen zijn die actie voeren.

Het is mooi dat de gemeente Deventer samenwerkt met Raalte. Kunnen ze voordelig de quick scan laten doen. Nu maar afwachten of dat ook het gewenste resultaat oplevert.

 

1 juli

We hebben een brief geschreven aan Provinciale Staten met het verzoek om samen met de gemeente het verkabelen van de hoogspanningslijn in Diepenveen mogelijk te maken.

Goed nieuws komt er uit Zutphen waar de gemeenteraad in maart unaniem instemde met een haalbaarheidsonderzoek. Ook daar gaf een actiegroep de aanzet.
https://www.destentor.nl/zutphen/zutphen-gaat-ondergronds-brengen-hoogspanningslijnen-onderzoeken~adfca5ce

 

Aan de Raadsfracties en het College van B&WDatum:17 juli 2018

Betreft: Verkabelen hoogspanningslijnen Diepenveen

Geachte mevrouw, mijnheer,

U krijgt deze brief van de werkgroepDiepenveen Onder Hoogspanningen namens de zestig huishoudens die zij vertegenwoordigt. In deze brief informeren wij u over onze activiteiten t.a.v. het ondergronds brengen (verkabelen) van de hoogspanningslijnen in Diepenveen.En over de mogelijkheden die er momenteel zijn om tegen relatief lage kosten dit maatschappelijke probleem op te lossen.

Diepenveen Onder Hoogspanning

De werkgroep Diepenveen Onder Hoogspanning heeft in 2017 het initiatief genomen om het verkabelen van de hoogspanningslijnen bij gemeente en provincie onder de aandacht te brengen. Via een gebiedsgerichte aanpak willen wij dat de hoogspanningslijnen die Diepenveen doorsnijden, ondergronds worden gebracht. Meer over onze activiteiten kunt u lezen op de website https://www.onderhoogspanning.nl

Sinds vorig jaar hebben we regelmatig overleg met uw gemeente over dit onderwerp.De verantwoordelijke wethouder heeft samen met de wethouders van Almelo en Raalte inmiddels contact opgenomen met de gedeputeerde en met het ministerie van EZK.

Wetsvoorstel

In de wet VET (voorheen bekend als Wet Stroom) is de regeling verkabeling opgenomen. Deze houdt in dat minimaal 80% van de kosten van het verkabelen worden betaald door Tennet via omslag op tarieven. De lokale bijdrage komt daarmee op 20%. In een Algemene Maatregel van Bestuur wordt de verdere kostenverdeling uitgewerkt. VNG en IPO vertegen-woordigen de gemeenten en provincies in dit traject.

Waarom verkabelen?

Het verkabelen van de hoogspanningslijnen is een maatschappelijk verantwoordelijkheid om een aantal redenen:

Gezondheid: Volgens onderzoeken van het RIVM is er bij jonge kinderen die langdurig verblijven onder hoogspanningslijnen een verhoogde kans op leukemie. Ook ervaren veel volwassenen klachten door de spanningsvelden die optreden in de nabijheid van de lijnen. Tevens zou er een verhoogde kans op Alzheimer zijn. Daarnaast worden fijnstofdeeltjes opgeladen in de nabijheid van de lijnen waardoor ze mogelijk kunnen leiden tot longschade.

Veiligheid: Recente en minder recente gebeurtenissen maken duidelijk dat bovengrondse hoogspanningslijnen wel degelijk gevaarlijke situaties kunnen opleveren. Risicofactoren zijn kabelbreuk, brandgevaar, bliksem, ijsvorming en storm. Voorbeelden hiervan zijn: het knappen van een hoogspanningslijn in Warnsveld en de ontploffing van een boom die inaanraking kwam met een hoogspanningslijn alsmede het raken van een hoogspanningslijn met een ver-reiker tijdens het uitvoeren van werkzaamheden.

Het feit dat het NIBRA landelijk advies heeft uitgebracht over het handelen bij brand in de nabijheid van hoogspanningslijnen en het feit dat de Veiligheidsregio IJsselland hiervoor een protocol heeft opgesteld, geeft ook al aan dat er wel degelijk extra veiligheidsrisico’s zijn in de nabijheid van hoogspanningsmasten en lijnen.

De waarde van de huizen is lager doordat potentiële kopers denken dat wonen in de nabijheid van de hoogspanningslijnen gezondheidsrisico's oplevert en door de andere genoemde nadelen en de aandacht die daaraan in de media wordt besteed.

Daarnaast zijn de masten en kabelsontsierend, beperken ze het gebruik van gronden en de leefbaarheid binnen het gebied. Verkabelen biedt nieuwe (ruimtelijke) mogelijkheden, draagt bij aan een betere beeldkwaliteit en neemt de maatschappelijke onrust/angst weg.

Waarom nu?

Door het opstellen van de wettelijke regeling verkabelen erkent de rijksoverheid dat het hebben van hoogspanningslijnen boven woonwijken onwenselijk is. Door nu met een tegemoetkoming in de kosten te komen van minimaal 80% is dit het moment om tegen relatief geringe kosten dit probleem op te lossen.

Op basis van ligging en lengte van de hoogspanningslijnen en het aantal kV's zijn door de wetgever in Overijssel drie gemeenten aangewezen waar dit probleem speelt, te weten: Almelo, Deventer en Raalte. Eén van de geselecteerde tracé's loopt dwars door Diepenveen.

Rol provincie

Primair legt de wetgever de verantwoordelijkheid bij de gemeenten om te verkabelen.

Na diverse consultatierondes is gebleken dat 20% voor veel gemeenten financieel alsnog een grote uitdaging is om de Wet VET uit te voeren.Daarom wordt nu onderzocht welke rol provincies in de bijdrage zouden moeten hebben. Deze uitwerking zal worden vastgelegd in een Algemene Maatregel van Bestuur.Provincies hadden een belangrijke rol in de stroomvoorziening via aandelen van IJsselmij en Essent. Deze aandelen heeft de provincie Overijssel verkocht en met die middelen investeert zij o.a. in de infrastructuur.

Zowel de werkgroep Diepenveen Onder Hoogspanning als het platform Hoogspanning en de landelijk samenwerkende actiegroepen, vinden het logisch dat de gemeenten nu in actie komen en het ijzer smeden nu het heet is.

Wij willen u als werkgroep Diepenveen Onder Hoogspanning namens de zestig betrokken huishoudens vragen de verkabeling van de hoogspanningslijn in Diepenveen ook als uw maatschappelijke verantwoordelijkheid te zien en voortvarend aan te pakken.

Hoogachtend,

namens de werkgroep Diepenveen Onder Hoogspanning

Drs Pieter A. Parmentier1 augustus

Het College van B&W heeft in onderstaande brief gereageerd op onze brief van 17 juli. We kunnen eruit opmaken dat er van alles gebeurt maar dat de verkabeling zelf nog wel even gaat duren.
Positief is in ieder geval dat de gemeente samen met Raalte, Almelo, de provincie en TenneT een pilot ontwikkelt. Je mag verwachten dat het tracé in Diepenveen daardoor eerder in beeld komt en blijft.

img959

24 september

De Volkskrant geeft een overzicht m.b.t. de gevaren van straling. Die gevaren blijken volgens de geciteerde onderzoekers en onderzoeken NIET groot te zijn.
Vooralsnog houden wij ons daarom liever aan onze eigen strategie; beperk je tot wat wel aantoonbaar is. De rechtsongelijkheid bijvoorbeeld ten opzichte van de huiseigenaren van woningen die na 2005 zijn gebouwd. En de moeizame verkoopbaarheid van woningen omdat potentiële kopers denken dat het ongezond wonen is nabij de hoogspanning. Evenals de omgevingskwaliteit en de speciale eisen aan hulpverleners bij brand. Kortom; we zetten onze strijd voor verkabeling natuurlijk gewoon voort.

17 oktober

https://www.destentor.nl/deventer/provincie-denkt-mee-over-begraven-hoogspanning-in-raalte-en-diepenveen~ae5f2e20
Hierbij een artikel uit de Stentor van gisteren. Meer nieuws is er helaas nog niet.

Schermafbeelding 2018 10 17 om 13.53.33

9 november

https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/zestig-gemeenten-kunnen-hoogspanning-gaan.9600808.lynkx

Dit lijkt goed nieuws en het tracé Diepenveen staat ook op de lijst. Het heet Deventer Dinghof:

https://www.binnenlandsbestuur.nl/Uploads/2018/11/Aanwijzingsbesluit-trac-s.pdf

 

In aanvulling op eerdere berichten vandaag, dit bericht van de gemeente. "Bestuurlijk is er afgesproken dat er in het kader van de pilot van het ministerie, per gemeente (Raalte, Almelo en Deventer) een werksessie met technisch inhoudelijke collega’s (stedenbouwer, landschapsarchitect, ecoloog, projectensecretaris, wijkenbeheerder e.d.) wordt georganiseerd om te verkennen of er koppelkansen zijn met andere ruimtelijke en maatschappelijke opgaven. Die sessies worden voorbereid en begeleid door collega’s van de Rijkdienst Voor Ondernemend Nederland en naast gemeenten zijn provincie en Tennet aanwezig. De sessie voor Deventer zal naar verwachting in januari plaatsvinden.”

Dus er wordt aan gewerkt.

 

24 januari 2019

Hierbij goed verkabeling nieuws uit onze provincie.Vooralsnog alleen voor ’s Heerenbroek, maar toch.

 

Begin doorgestuurd bericht:

Hallo hoogspanningscollegae,

Het was een kwestie van een lange adem maar HET GIET OAN!

Gisteren is er een motie aangenomen om alsnog tot ondergronds verkabelen over te gaan in s-Heerenbroek.Met onze dank aan de Christenunie en CDA!

Ik wens jullie allen succes met de strijd. Ik hoop dat bovenstaande weer extra hoop geeft….

Groeten,Werkgroep Hoogspanning ‘s-Heerenbroek

 

Onze wethouder in Deventer liet weten dat hij het bericht ook ontvangen en gelezen had.

 

1 maart

Bericht van de gemeente

Per 1 januari 2019 is het AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) waarmee voor verkabeling of verplaatsing in aanmerking komende tracés van kracht. Zoals bekend ook de lijn door Diepenveen. Vanuit de pilot die we gezamenlijk draaien met Raalte, Almelo en de provincie, heeft er op 8-11-2018 een werksessie plaatsgevonden in Raalte en op 10-2-2019 in Deventer.
Met een brede groep van specialisten vanuit verschillende disciplines van Tennet, provincie en gemeente is gezocht naar koppelkansen. Deze sessies zijn begeleid door mensen van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland van het ministerie. Bij de gemeente Almelo heeft intern een vergelijkbare sessie plaatsgevonden, zonder begeleiding van RVO.
Ik moet het verslag nog ontvangen, maar mijn indruk is dat kansen vooral liggen op het vlak van versterken van bestaande functies en kwaliteiten. Ook zijn er kansen gezien voor thema’s als duurzaamheid (energetisch, klimaatadaptatie) en biodiversiteit. Maar ook bijdragen aan sociale kwaliteit en leefbaarheid. Of dit soort kansen zwaarwegend genoeg zijn is uiteindelijk aan de politiek. Hiervoor is i.i.g. op 12 maart een bestuurlijk overleg gepland tussen wethouders en gedeputeerde. De terugkoppeling daarvan zal volgen. Tot zover.

We hebben n.a.v. deze berichten de gemeente verzocht om een overleg. Dat komt er op 18 april met de wethouder.

16 maart

Ook uit Veenendaal is er nieuws

http://hoogspan.nl/index.php/nieuws/131-plan-gepresenteerd-voor-verkabeling-door-tennet

18 maart

De Stentor belde over positieve ontwikkelingen i.v.m. verkabeling in Raalte. Het College van Raalte heeft een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren waaruit blijkt dat het technisch haalbaar is om de kabels ondergronds te brengen. En ook blijkt dat de kosten ongeveer overeenkomen met wat verwacht werd.
Het College heeft hierover een informerende brief gestuurd aan de raad en daarop reageerde de Stentor naar ons met de vraag wat de stand van zaken is in Diepenveen. Daarover kunnen we nog weinig meer vertellen dan we in vorige brieven schreven.

5 april

Uit een persbericht, wat we vanmorgen kregen van onze contactambtenaar bij de gemeente, wordt duidelijk dat Deventer serieus bezig is met het onderwerp verkabeling. En in een brief aan de Raad wordt “de bewonerswerkgroep Diepenveen Onder Hoogspanning” zelfs met name genoemd.

Minder positief is dat de gemeenten die in Overijssel samen een pilot willen starten, de kans op succes vooral afhankelijk maken van de financiële bijdrage van de Provincie. Daarom hebben ze nu een brief gestuurd aan Informateur en Statenfracties met het verzoek om (financiële) medewerking. Wel staat er in die brief dat de Provincie al blijk heeft gegeven “ook haar verantwoordelijkheid te willen nemen”.

Op 11 februari is een groep deskundigen bezig geweest in een zogenaamde ‘schetssessie’ om voor de gemeente Deventer de mogelijkheden in kaart te brengen. Daarin staan verschillende tracés getekend en de mogelijke knelpunten (zie onder). Als conclusie staat er dat het huidige tracé in Diepenveen de voorkeursvariant is omdat “bestaande ‘probleemhebbers’ positief staan tegenover verandering”. Dus wij als aanwonenden zijn de probleemhebbers? Volgens de rijksoverheid is er sprake van rechtsongelijkheid die opgeheven moet worden. Dat is wat anders dan dat wij burgers zijn met een probleem.

Op 18 april gaan we met wethouder Verhaar in gesprek over deze ontwikkelingen en de kans op een positieve uitkomst voor Diepenveen.

 

Schetssessie

Knelpunten verkabeling Diepenveen:

- diepe boringen onder particuliere percelen en woningen

- huidige tracé ook veel boringen noodzakelijk

- boring kan max. 1000 m. lang zijn (kabellengte op haspel)

- kabels moeten 7 m. buiten kavels van woningen blijven

- kabeltracé moet buiten de kroon van laanbomen blijven (bv. Boxbergerweg) ; is daar ruimte voor ?

- veel zakelijk rechten afstemmen

- is bij andere locatie dan huidige tracé goed uit te leggen : “waarom hier en niet daar ?”

- buiten beschermingszone van het Waterschap blijven

- tracé B moet onder school en nieuwe wijk door

- tracé A en B door EHS

- tracé/kruising gasleiding kan voor moeilijkheden zorgen

Stakeholders

- afhankelijk van de locatie

- bewoners diverse wijken

- part. grondeigenaren

- verzorgingshuis

- winkels/middenstand

- sportverenigingen

- heemtuin

- St. IJssellandschap

- kwekerij

Conclusie Diepenveen

Geen voorkeur voor A, B of C, maar de voorkeursvariant is verkabeling op de plaats van het huidige hoogspanningstracé. Bestaande ‘probleemhebbers’ staan namelijk positief tegenover verandering.

 

Nieuws uit Veenendaal
https://veenendaal.raadsinformatie.nl/document/7474363/2/0__Leeswijzer_
Consultatie_verkabeling_hoogspanning

Nieuws uit Geertruidenberg
https://www.bndestem.nl/oosterhout/hooipolder-woedend-over-mogelijk-trace-nieuwe-150-kv-die-mast-zou-verdwijnen~a6e081db/

 

Bericht uit Raalte
"Wij zijn in Raalte zover dat de haalbaarheidsstudie gereed is en dat Tennet in 2021 wil verkabelen. Ze moeten namelijk ook het net verzwaren. De gemeente heeft de haalbaarheidsstudie betaald. Eigen regio bijdrage is volgens de haalbaarheidsstudie 1,2 miljoen. De gemeente wil het project door laten gaan als ook de provincie een substantiële bijdrage levert. Daarover is vorige week een brief gestuurd aan de informateur van de provincie met het verzoek in de kosten bij te dragen. De brief is een gezamenlijk bestuurlijk initiatief van de gemeenten Raalte, Deventer, Almelo en Enschede. Eerder dit jaar hadden deze 4 gemeenten overleg met de gedeputeerde Traag. De Raalter politiek staat achter het plan."


18 april
Dat was een nuttig en plezierig gesprek vandaag met wethouder Verhaar en onze contactambtenaar. Niet dat ze konden toezeggen dat er verkabeld gaat worden maar wel dat de financiering van het vooronderzoek en de verkabeling zelf in ieder geval in de eerstvolgende begrotingsbehandeling wordt meegenomen.
Bovendien zal er door de samenwerkende gemeenten stevig worden onderhandeld over de bijdrage van de provincie. In een vorige nieuwsbrief schreef ik al dat er schriftelijk bij Provinciale Staten op is aangedrongen om mee te doen in de financiering. De kans dat zonder die bijdrage de verkabeling doorgaat, lijkt klein.

We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om vragen te stellen over het merkwaardige stukje wat onlangs in de Stentor stond waarin een woordvoerder van de gemeente wist te melden dat het financiële plaatje voor de gemeente niet aantrekkelijk is. Onze vrees dat deze woordvoerder blijkbaar over het beleid gaat, werd door de wethouder nadrukkelijk ontkend. De volgende stappen zijn de gemeentelijke begrotingsbehandeling en overleg met het nieuwe provinciebestuur.

 

15 juni
Uit het Coalitieakkoord Provinciale Staten Utrecht 2019-2023:
"Wij stellen geld beschikbaar aan gemeenten die een start maken met het ondergronds brengen van hoogspanningskabels in de bebouwde omgeving."

 

8 juli
Een mooie zomer en nog wat meer geduld gewenst, beste lezer. De verwachting is dat de wethouders van Deventer, Raalte, Almelo en Enschede na de zomervakantie in gesprek gaan met de nieuwe gedeputeerde.

 

17 september

Slecht nieuws kwam er vandaag helaas uit Deventer / Overijssel:

"Afgelopen donderdag heeft er een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de Overijsselse gemeenten Raalte, Almelo, Enschede en Deventer en de provincie. Gedeputeerde Tijs de Bree heeft tijdens dit overleg aangegeven dat het onderwerp Verkabelen besproken is bij de coalitie-onderhandelingen, maar niet in lijn bleek met de pijlers van het coalitieakkoord. Op basis van interne adviezen maar ook hoe andere provincies in dit dossier staan, stelt GS zich op het standpunt geen heldere aanknopingspunten te zien in provinciale programma’s, die een financiële bijdrage rechtvaardigen aan het verkabelen van hoogspanningslijnen. Bij de provincie zijn daarom geen middelen in de begroting hiervoor gereserveerd.

Wel benoemde de gedeputeerde de mogelijkheid om te verkennen of zonneparken ter plaatste van verkabeltrace’s tot de mogelijkheden behoort, om zo een klein haakje te zoeken naar de opgave m.b.t. de energietransitie. Dit zonder hierover al te veel verwachtingen naar gemeenten te willen wekken. De gedeputeerde wilde dit alsnog bespreken binnen GS. Dat zullen we dus moeten afwachten. Ook verwachten we eind deze maand meer duidelijkheid van het ministerie over het nieuwe voorzorgsadvies m.b.t. hoogspanningslijnen en mogelijk andere bronnen.

Vooralsnog lijken de mogelijkheden voor verkabelen met de opstelling van de provincie er niet groter op geworden, omdat helder is dat zonder provinciale bijdrage, verkabelen vooralsnog financieel onhaalbaar lijkt. Veel positiever nieuws kan ik er helaas niet van maken."

 

17 oktober

Omdat we niet willen afwachten, hebben we inmiddels uitnodigingen gestuurd aan de gedeputeerde en aan de wethouder om met ons in gesprek te gaan. Als omwonenden hebben we tenslotte het meeste belang bij de verkabeling en daarmee het recht om onze mening te laten horen.

Daarnaast willen we in november een avond organiseren om samen met de andere omwonenden een actieplan te maken. De uitnodiging volgt binnenkort.

 

22 november

Om de druk op de ketel te houden, organiseren we op dinsdag 17 december een bijeenkomst voor de aanwonenden van het hoogspanningstracé in Diepenveen.

Naast bijpraten over de laatste stand van zaken willen we dan overleggen hoe we onze campagne voortzetten. Wethouder Carlo Verhaar heeft toegezegd om op die avond een toelichting te geven over de gemeentelijke overwegingen.

Je bent van harte welkom. Graag doorgeven als je niet van plan bent om te komen.
De bijeenkomst is gratis maar een vrijwillige bijdrage in ons actiefonds is zeer welkom.

Plaats: Kulturhus Dorpsstraat 30
Tijd: inloop vanaf 19.30 uur. Start 20.00 uur precies.

Bankrekening: NL88TRIO0391036688 ten name van E.N.F.

 

30 november

Er zijn weinig afmeldingen voor onze bijeenkomst op 17 december.
Dat is mooi want dan kunnen we laten zien aan de wethouder dat we betrokken zijn.
En als je zelf niet kunt komen maar een familielid wel dan is dat natuurlijk prima.

Onderstaande link naar de Stentor van vandaag laat zien dat het onderwerp nog steeds in het nieuws is.

https://www.destentor.nl/salland/komst-ondergrondse-hoogspanningsleidingen-in-raalte-dichterbij-al-is-er-ook-nog-steeds-twijfel~a9bc4a54 

 

Presentatie bewonersavond 17 december 2019

Beste mensen, mede namens Niek en Henk, hartelijk welkom
Dat welkom geldt natuurlijk ook voor wethouder Carlo Verhaar die zich bereid heeft verklaard met ons in discussie te gaan over Diepenveen Onder Hoogspanning

Toen onze campagne drie jaar geleden van start ging, was de aanleiding dat het Ministerie van EZK concludeerde dat er rechtsongelijkheid bestond voor eigenaren van huizen die voor en na 2005 gebouwd waren.
Inmiddels weten we dat ook ons tracé geselecteerd is om te worden verkabeld en is ook duidelijk geworden dat het grootste deel (= 80%) van de kosten door de netbeheerder gedragen wordt en de rest door gemeenten en provincies. 
De provincie heeft overigens net 1,4 miljard verdiend met de verkoop van aandelen Essent, dus …………. 

Naast rechtsongelijkheid zijn er nóg een paar sterke argumenten om voor verkabeling te kiezen:
• Eventuele gezondheidsrisico's
• De verkoopbaarheid van onze huizen
• En het feit dat ze niet mooi zijn, die palen en kabels

Over de gezondheidsrisico's is nog altijd weinig bekend maar dat er risico's zijn, wordt door deskundigen niet uitgesloten. Straks meer.

Dat onze huizen moeilijker te verkopen zijn, is wel duidelijk en sommigen van ons kunnen daarover meepraten. Dat is overigens iets anders dan dat we willen verdienen aan de verkabeling! Bovendien wordt een hogere waarde via de belastingen wel weer afgeroomd. Eraan meebetalen doen we dus zowiezo ;-(

Activiteiten van de werkgroep Diepenveen Onder Hoogspanning:
• Informatie inwinnen over alle aspecten
• Overleg met Gemeente en Provincie
• Informeren omwonenden via nieuwsbrieven en de site 
• Informeren van de media
• Organiseren landelijk netwerk van werkgroepen

Onze werkgroep is van mening dat de Gemeente veel voordeel kan hebben van de pilot fase waarin de verkabeling inititiatieven zich nu bevinden en dat spoedig gestart moet worden met een haalbaarheidsonderzoek, zoals ze dat in Raalte al gedaan hebben. 
Kort geleden was in het nieuws dat de Provincie de helft van de verkabelingskosten daar wil financieren.
In Veenendaal is besloten om te verkabelen en er zijn meer gemeenten waar positieve ontwikkelingen gaande zijn. 

Graag nu aandacht voor de woorden van wethouder Verhaar en ik stel voor dat we daarna met hem in discussie gaan. 
En vervolgens ons actieplan formuleren (als dat dan nog nodig is ;-)

 

20 december

Vanuit de Provincie kregen we onderstaande reactie:

GS van Overijssel heeft de intentie uitgesproken een bijdrage te doen in de decentrale kosten van de verkabeling in de vier pilotgemeenten binnen Overijssel.
Deze intentie is uitgesproken richting de colleges van de vier gemeenten. Voorwaarde voor deelname is dat Provinciale Staten instemmen en dat de gemeenten de lead pakken en ieder ook 50% van de decentrale bijdrage voor hun rekening nemen.
 
Van mijn Deventer collega heb ik begrepen dat de werkgroep Diepenveen onder Hoogspanning 17 december jl. een informatieavond heeft georganiseerd, waarbij wethouder Verhaar de stand van zaken m.b.t. Deventer heeft toegelicht. Ook heb ik begrepen dat de wethouder overweegt om een voorstel voor een haalbaarheidsonderzoek te doen in het Deventer college.
 
Wij wachten deze ontwikkelingen met belangstelling af en blijven in constructief overleg met de gemeente(n). 

 

IMG 3258

 

01-01-2020

We vonden het een nuttige avond op 17 december met een mooie opkomst (ruim 40 deelnemers) en een minder mooie uitkomst.
Duidelijk werd wel dat we nog een lange weg te gaan hebben maar er kwamen ook bruikbare aanknopingspunten naar voren. Zoals de forumpresentatie op het stadhuis waar we ons zeker voor gaan aanmelden.

Een heel mooi 2020 toegewenst.
Werkgroep Verkabeling Diepenveen
http://www.onderhoogspanning.nl  


NL88TRIO0391036688 t.n.v. E.N.F. (bijdrage voor zaalhuur en website)

 

17 januari

Als je even niets van ons hoort, betekent dat niet dat er niets gebeurt hoor. Sterker zelfs, we zijn het nieuwe jaar vrij actief begonnen.
We hadden allerlei contacten met de Gemeente, Tweede Kamerleden, andere werkgroepen in het land, enz.
We zijn inmiddels ingeroosterd voor de forumpresentatie op 25 maart op het stadhuis. Meer informatie volgt. We doen verder onderzoek of de informatie die we krijgen wel klopt. Gelukkig is de initiatiefnemer van Diepenveen Onder Hoogspanning, Dick van de Weerd weer aangehaakt. Hij heeft veel verstand van hoogspanningszaken.
En we hebben contact gehad met een bewoner van Colmschate over de mogelijkheid om samen te werken. Daar is namelijk ook een geselecteerd tracé.

Als je wilt meedenken/werken met onze werkgroep dan ben je van harte welkom.

 

11 maart

Geachte Raadsleden,

We sturen deze brief aan u als vertegenwoordiger van uw fractie om u attent te maken op het volgende.

De werkgroep Diepenveen Onder Hoogspanning vertegenwoordigt ruim 70 huishoudens en zet zich in om de hoogspanningskabels die dwars door het dorp lopen onder de grond te krijgen; de zogenaamde verkabeling. Onze activiteiten en die van andere actiegroepen in het land, zijn een direct gevolg van het initiatief van het ministerie van EZK om een einde te maken aan de rechtsongelijkheid voor huiseigenaren.

We hebben de uitnodiging ontvangen om op 25 maart een Forumpresentatie te doen op het Stadhuis. Bij die gelegenheid geven we onze argumenten en beantwoorden we graag uw vragen.
Om u alvast te informeren stuur ik u hierbij de link naar onze site.

Met vriendelijke groet,
Drs Pieter Parmentier
Werkgroep Verkabeling Diepenveen
http://www.onderhoogspanning.nl

 

14 maart

Bericht van de gemeente. "Er stond bij ons nog een vraag open met betrekking tot het aantal huishoudens dat een relatie heeft met de verkabelingstracés. Hiervoor hebben we een GIS analyse uitgevoerd, waarbij we bestemde bouwvlakken voor woonbestemmingen hebben gekoppeld aan de berekende 0,4 µT contour. Het aantal huishoudens op basis van de Basis Administratie Gemeenten (BAG) binnen die bouwvlakken zijn vervolgens geteld.

Voor het tracé Diepenveen/Platvoet betreft het 202 huishoudens en voor het tracé langs de N348/Snippeling 75 huishoudens. Daarbij moet opgemerkt worden dat in het kader van het nieuwe voorzorgbeleid de 0,4 µT contour als te hanteren voorzorgprincipe voor nieuwe situaties ter discussie staat. Wat hier evt. voor in de plaats komt is op dit moment nog onduidelijk."

Bouwvlakken woonfunctie binnen magneetveldzone Diepenveen april 2020  

1 april

Hieronder de reactie van TenneT n.a.v. onze vraag over de procedure en de volgende informatie:
https://www.clo.nl/indicatoren/nl0310-blootstelling-kinderen-aan-magnetische-velden-van-hoogspanningslijnen

Hierbij komen wij terug op uw vraag.
TenneT is momenteel in gesprek met de gemeente Deventer over de verkabeling. Omdat de gemeente hierin de initiërende partij is en TenneT uitvoerend, verwijzen wij u door naar de gemeente Deventer.

Informatie over de te doorlopen (TenneT) processtappen kunt u vinden op onze website: https://www.tennet.eu/nl/ons-hoogspanningsnet/reconstructie/onderzoeks-en-besluitvormingsproces
Doorlooptijd: voor het doorlopen van fase 0 tot fase 3 van dergelijke projecten moet u rekenen op een periode van circa 4 tot 5 jaar.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

19 juni
In overleg met de gemeente is onze presentatie verzet naar 9 september (zie onder).
"Tijdens het forum op woensdag 9 september horen we graag meer over de werkgroep Diepenveen Onder Hoogspanning.
Het forum begint om 19.00 uur, duurt tot 19.40 uur en vindt plaats op het stadhuis aan het Grote Kerkhof 1.
Meestal duurt de presentatie zelf ongeveer 10 – 15 minuten, zodat er tijd over is voor vragen vanuit de raadsleden. Het forum wordt voorgezeten door een raadslid."

 

29 juni

Dankzij de oplettendheid van een van jullie kreeg ik onderstaand bericht te lezen.
Ik heb het natuurlijk meteen aan de Gemeente voorgelegd.
 
“Gedeputeerde Bruning wijst Gelderland daarbij op Overijssel en Utrecht, die recent geld toezegden voor de verkabeling van hoogspanningskabels in die provincies. Zo betaalde Overijssel 3,3 miljoen mee om gevaarlijke hoogspanningslijnen in Raalte, Almelo, Deventer en Enschede ondergronds weg te werken.
Volgens onze contactpersoon bij de Gemeente is het niet zo dat de Provincie al betaald heeft. Maar als optimist zie ik toch wel steeds meer signalen op groen springen.

 

22 juli

"Deze week is de realisatie overeenkomst getekend tussen de Gemeente Veenendaal en netbeheerder Tennet. Hierbij is het ondergronds brengen van de hoogspanningsleidingen in Veenendaal een belangrijke stap verder. Medio 2021 zouden de werkzaamheden moeten starten."  

Kijk eens aan, in Veenendaal zit er schot in.
Ik zal het in m’n presentatie voor de Deventer gemeenteraad toch maar even noemen.
 
Wil je helpen onze onkosten te dekken dan is een bijdrage op onderstaande rekening heel welkom. 
NL88TRIO 03910 36688 ten name van: E.N.F. (Stichting met KvK nummer 08107503).
 
 
4 september
Zoals ik op 19 juni liet weten, is op 9 september de Forum presentatie op het Stadhuis over de hoogspanningskabels in Diepenveen. Het begint om 19 uur. Er is dan plaats voor een beperkt aantal medestanders en die moeten zich tevoren aanmelden. Dat kan ik voor je doen.
 
 
Deventer stadhuis 
Deze foto is van voor Corona
 
 
9 september
De Forumpresentatie op het stadhuis is gisteravond goed verlopen.
Er waren een aantal raadsleden en medestanders aanwezig.
Ik heb enkele plaatjes laten zien en benadrukt dat de gemeente zou moeten doorpakken om gebruik te maken van de gunstige financiële omstandigheden. De gemeente hoeft slechts 10% bij te dragen. Daarnaast heb ik duidelijk gemaakt dat het tracé in Diepenveen voorrang moet krijgen omdat daar de kabels dwars door het dorp lopen.
Het was geen bijeenkomst voor afspraken, laat staan toezeggingen, maar we houden met de werkgroep de druk op de ketel en jullie meedenken is natuurlijk altijd welkom.

PS: als er door verkabeling ruimte vrijkomt voor enkele bouwkavels dan heeft de gemeente de kosten er alweer uit. Zeker als de OZB ook nog eens omhoog gaat door waardevermeerdering van de bestaande woningen.
 
14 september
Het volgende bericht kreeg ik van de Griffie: "De begrotingsbehandeling is op 11 november. De raad is op de hoogte gebracht. Mijn inziens is het daarmee aan de fracties/ raad om nu stappen te ondernemen. Wanneer zij meer informatie nodig denken te hebben, zullen ze dit kenbaar maken."
 
 

3 Oktober
We stellen voor om een oproep te doen aan de Gemeenteraad om geld vrij te maken voor de verkabeling in Diepenveen. Op 11 november zijn de begrotingsonderhandelingen dus dit lijkt een goed moment.
Als je Raadsleden kent dan is het waarschijnlijk effectiever als je die zelf benadert. En als je suggesties hebt over de tekst dan horen we het graag.
 

7 oktober
 
De aanwonenden van het Hoogspanningstracé in Diepenveen vragen uw aandacht voor het volgende. 
Dit tracé dwars door Diepenveen hebben we onlangs in onze Forumpresentatie aan de orde gesteld omdat we ons zorgen maken over de gezondheidsrisico’s en omdat het ministerie van EZK een einde wil maken aan de rechtsongelijkheid voor eigenaren van woningen die voor en die na 2005 gebouwd zijn. Die wijziging is wettelijk vastgelegd. Inmiddels is duidelijk dat 90% van de kosten gedragen worden door netbeheerder TenneT en de Provincie. Althans als Deventer net als andere gemeenten bijtijds in actie komt.
We verzoeken u om fondsen ter beschikking te stellen voor het haalbaarheidsonderzoek en voor de eigenlijke verkabeling. Naar onze mening kan Deventer die kosten eenvoudig terugverdienen door de verkoop van vrijkomende kavels en door de gestegen OZB inkomsten.
We dringen er derhalve op aan om bij de komende begrotingsbehandeling ruimte te creëren voor ons voorstel.

PS: wellicht is dit onderwerp ook geschikt om op te nemen in uw verkiezingsprogramma.

En wat de gemeente betaalt voor het haalbaarbeidsonderzoek wordt afgetrokken van de eigen bijdrage in de verkabeling. 

 

15 oktober

 
Hierbij enkele reacties uit de Raad. 
 
 
"Naar aanleiding van jullie Forum presentatie heb ik gesproken met Marcel Udink, de ambtenaar die verantwoordelijk is voor dit dossier. Hij vertelde wat de mogelijkheden zijn en welke kosten daar aan zijn verbonden. Die kosten zijn lastig te bepalen, maar als uitgangspunt wordt 3,25 miljoen per kilometer aangehouden. Ondanks het feit dat Tennet en provincie 90 procent van de kosten zullen dragen zal het toch een fors bedrag zijn voor de gemeentekas. Overigens gaf Marcel aan dat er nauwelijks grond vrij komt die de gemeente kan verkopen voor bijvoorbeeld woningbouw. e.e.a. zou moeten blijken uit een haalbaarheidsonderzoek. Een eerste stap zou dat haalbaarheidsonderzoek kunnen zijn. Ik ben hier met andere fracties over in gesprek.
Wel zeg ik je eerlijk dat de gevolgen van Corona een forse invloed hebben op de gemeentefinanciën. Daarom ga ik er niet van uit dat op korte termijn middelen beschikbaar zijn voor de verkaveling van dit traject. Wat de conclusie is van de discussie over het haalbaarheidsonderzoek laat ik je weten.”
 
Onze reactie
Wat de gemeente betaalt voor het haalbaarheidsonderzoek wordt afgetrokken van de eigen bijdrage in de verkabeling. Zelfs met de kavels die op Eikendal beschikbaar komen door de verkabeling zijn de kosten al gedekt.
PS: wellicht is dit onderwerp ook geschikt om op te nemen in uw verkiezingsprogramma.
 
De reacties van andere partijen uit de Raad zijn hoopgevender:
 
- Het staat al in ons partijprogramma en de inzet is dat het goed komt.
 
- Bedankt voor uw Update en mail. Uiteraard nemen we uw bijdrage in ons fractieberaad en begrotingsbehandelingen mee.
 
 
29 oktober
 
Geachte raadsleden
Voorzover nodig hierbij een herinnering aan onze brief van 6 oktober over onze zorgen, onder andere m.b.t. de gezondheidsrisico’s die de hoogspanningskabels boven Diepenveen veroorzaken.
We zien dat in diverse gemeenten in het land de verkabeling gerealiseerd gaat worden met name omdat de bijdrage van de gemeenten op dit moment sterk gereduceerd is. Sterker zelfs, door het beschikbaar komen van enkele bouwpercelen zou er zelfs winst geboekt kunnen worden.
Kortom, goede redenen om dit jaar ruimte te maken in de begroting voor verkabeling in onze gemeente.
 
 
7 november
 
Verschillende buurtbewoners hebben afgelopen week acties ondernomen. Namens een hele straat is er een pleidooi gestuurd aan de Raad om a.s. woensdag in de begrotingsbehandeling geld te reserveren voor het haalbaarheidsonderzoek. En een ander heeft het initiatief genomen om een handtekeningenactie te organiseren. Ze kunnen op het stadhuis moeilijk meer om het onderwerp verkabeling heen.
 
10 november
 
Goed nieuws. In de Raad lijkt zich een meerderheid te vormen voor het doen uitvoeren van het haalbaarheidsonderzoek. Dat is nog geen verkabeling maar wel de eerste stap in de goede richting.
De handtekeningenlijst is een mooie snelle actie in haar eigen buurt van medebewoonster Ariane Pille die ze dit weekeinde liet rondgaan en vandaag aan de Raad stuurde. Hartelijk dank Ariane.

PS: Hierbij de link naar de motie die ik in m’n vorige mail noemde.

 
 
12 november
 
 
 
 
Van onze contactambtenaar bij de gemeente kreeg ik vanmorgen onderstaand bericht.
Een stap in de goede richting!

Misschien heb je gisteren de beraadslagingen over de begroting gevolgd, maar de gemeenteraad heeft gisterenavond een motie aangenomen die het college opdracht geeft om Tennet een haalbaarheidsstudie te laten uitvoeren naar het verkabelen van hoogspanningslijnen. Leek me goed jou hierover even te informeren. We zullen binnenkort met Tennet afstemmen hoe dat verder vorm te geven.

PS: ik werd hierover vanochtend ook al door een journalist van de Stentor geïnformeerd en door GroenLinks, de indieners van de motie.

 

16 november

Zo te zien is het nieuws uit de Raad zelfs nog positiever dan ik vorige week schreef. 

"Een grote meerderheid van de raad heeft ingestemd met het haalbaarheidsonderzoek. Dit is de eerste stap voor de daadwerkelijke verkabeling. Voorwaarde voor de VVD was dat een meerderheid van de fracties zich zou committeren aan het daadwerkelijk financieren van het verkabelen. Daar lijkt inderdaad een meerderheid voor te zijn. We hebben dus met volle overtuiging voor het haalbaarheidsonderzoek kunnen stemmen. TenneT zal dit onderzoek uitvoeren. Afhankelijk van de drukte bij hen verwachten wij de resultaten medio 2021."

Het is wellicht interessant om het debat terug te kijken. Dit is de link naar de opname: https://deventer.raadsinformatie.nl/vergadering/675518/Raadsvergadering%20Begroting%2014.00%20uur%2011-11-2020. Vanaf 5:06:00 gaat het over de verkabeling. 

 

18 november

Dank voor deze uitgebreide toelichting. Ik begrijp de argumenten maar blijf de volksgezondheid belangrijker vinden dan de financiële. Bovendien moet dat bedrag van twee miljoen nog onderbouwd worden en daarvoor is dat vooronderzoek juist noodzakelijk. Een gunstig effect zou kunnen zijn dat verkabeling mogelijk is onder het voormalige spoortracé door Diepenveen.
Wat betreft de inkomsten komt uit onze berekeningen een positiever plaatje omdat de hogere OZB van een paar honderd woningen structureel is en dat de verkoop van enkele kavels al enkele tonnen oplevert.
Diverse gemeenten in het land blijken door de gunstige ontwikkelingen en bijdragen van TenneT en de Provincie wel uit de voeten te kunnen en de volksgezondheid belangrijker te vinden.
Tot slot: bovendien gaat het hier om een wettelijke regeling waarbij eigenaren van woningen die voor 2005 gebouwd zijn gelijke rechten krijgen als van woningen van latere jaren.
Wij houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.
 
Met vriendelijke groet,
Pieter Parmentier
 
PS: als ik zie hoe in de gemeente voor tonnen volstrekt overbodige wegwerkzaamheden worden uitgevoerd zoals onlangs op de Gewestlaan dan is die verkabeling een heel wat beter en betaalbaarder doel.

 

19 november

 
Alweer in de media.

 

27 november

Geachte Raadsleden,
Een meerderheid van uw Raad heeft tot onze vreugde ingestemd met het doen uitvoeren van het haalbaarheidsonderzoek voor de verkabeling in Diepenveen.
De volgende stap lijkt ons dat u in uw verkiezingsprogramma een paragraaf opneemt voor de verkabeling zelf. We horen graag of u daartoe bereid bent.
 
Een reactie uit de Raad: "natuurlijk gaat dat in het nw programma 2022.
Maar wij hopen wel dat we vooraf al meer inzicht hebben op de vooruitgang."
 

Artikel over netbeheer: https://www.nrc.nl/nieuws/2020/11/26/36717294-a4020662 

 

21 december

Hierbij mijn beste wensen voor de feestdagen en het nieuwe jaar.
Moge het een jaar worden waarin verkabeling op de agenda van de gemeente blijft en leidt tot een positief besluit.
 
 
Voorstel GroenLinks
 
Opinie in Salland
 
 
 
 
 
IMG_4684.png